Privacybeleid - i4
wave

Privacybeleid

Contactgegevens i4PROJECTS

Vragen over deze verklaring of over de manier waarop i4PROJECTS omgaat met jouw gegevens, kun je richten aan:

I4PROJECTS B.V.

Willy Brandtlaan 81, 6716 RJ Ede

088-3040700

info@i4.nl

I4PROJECTS B.V. heeft geen Functionaris voor Gegevensbescherming

Privacy- en cookiebeleid

I4 probeert altijd de meest juiste en actuele informatie te delen. Ondanks de constante zorg en aandacht die I4 aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. I4 kan geen garantie geven of rechten ontlenen aan de inhoud van deze website.

Disclaimer
I4 probeert altijd de meest juiste en actuele informatie te delen. Ondanks de constante zorg en aandacht die I4 aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

I4 kan geen garantie geven op de inhoud van de website, noch kunnen gebruikers enige rechten hieraan ontlenen. Het is niet toegestaan om informatie van deze website openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken voor andere doeleinden. Hoewel I4 alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is I4 niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

De informatie op deze site, en de pagina’s behorend bij deze site, wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wanneer eventueel gepubliceerde algemene voorwaarden ten aanzien van onze diensten worden gewijzigd, zal hierover een melding worden geplaatst en worden gebruikers geïnformeerd.

I4 sluit alle aansprakelijkheid uit voor alle directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Privacy Statement
Dit Privacy statement is van toepassing op de diensten en activiteiten van I4. I4 beheert en verwerkt gegevens van klanten en relaties in diverse (informatie)systemen. Deze verwerkingen vinden plaats om uiteenlopende redenen, zoals bijvoorbeeld klantcontact. Voor zover dit bedrijfsgegevens zijn worden deze niet aangemerkt als persoonsgegevens. Wanneer de gegevens wel worden aangemerkt als persoonsgegevens, verwerkt I4 deze conform toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving, contracten met klanten en leveranciers, afspraken, en het interne beleid.

Welke (persoons)gegevens verzamelen we?
• NAW gegevens;
• telefoonnummer(s)
• e-mailadressen;
• IP-adres (Internet Protocol), dat is een nummer dat is gekoppeld aan uw computer en zichtbaar is na gebruik van onze website;
• sollicitatiegegevens (motivatiebrief, curriculum vitae en aantekeningen), uitsluitend na toestemming van de betrokken sollicitant.

Beveiliging persoonsgegevens
I4 behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van I4 voor zover dat omwille van hun functie noodzakelijk is. I4 beveiligt haar gegevens tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij maakt I4 gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek.

Gegevensverstrekking aan derden
I4 deelt geen (persoons)gegevens met verwerkers zonder voorafgaande, expliciete instemming van de betrokkenen, tenzij er sprake is van (de uitvoering van) wettelijke verplichtingen. Deze wettelijke verplichtingen kunnen bijvoorbeeld ontstaan in het kader van onderzoeken door gerechtelijke organisaties en/of toezichthouders, en/of ter uitvoering van een overeenkomst.

Externe dienstverleners en andere sites
Als u via de website van I4 terecht komt op de website of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Bezoekers website I4
I4 verwerkt (persoons)gegevens wanneer gebruikers gebruik maken van onze diensten en/of omdat de gebruiker deze zelf aan ons verstrekt. Let op: bedrijfsgegevens worden niet aangemerkt als persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens in de zin van de AVG zullen niet worden verwerkt. I4 verwerkt gegevens voor kwaliteitsverbetering van de website, het uitvoeren van de dienstverlening, informeren over wijzigingen in diensten en producten en voor een betere afstemming van producten en diensten op basis van gebruikersvoorkeuren. Daarbij kan het door u aangeleverde e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en eventuele promotiemails met daarin nieuwe diensten, evenementen of andere zaken. Verder gebruiken wij uw contactinformatie incidenteel om u te benaderen voor marketingonderzoek.

pattern

DNS Security

Beveilig jouw internettoegang

Door de beveiliging al te activeren buiten jouw netwerk, wordt er al op het web geconstateerd of de content die je bezoekt gevaarlijk is. Hierdoor heeft schadelijke content geen kans om ook maar verbinding te maken met jouw apparaat.

Lees meer
Managed IT services